در حال بارگذاری ...
شنبه 28 فروردین 1400
  • آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

    آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرج (شهیدبهشتی) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ای با مشخصات ذیل را به شرکتی توانمند و ...